...

ประวัติและผลงานนักวิจัย

ยินดีต้อนรับ : ( )

Faculty of Science and Technology , Phranakhon Rajabhat University

ระบบสารสนเทศนักวิจัยประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1) ความเป็นมา

การรวบรวมข้อมูลนักวิจัยประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2) พันธะกิจ

1. จัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักศึกษามีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหาความรู้จากการวิจัย นำไปสู่การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อเกิดนวัตกรรม
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

See Profile

Researcher Dashboard

52

 

Articles

99

 

Publications

23

 

Citations

50

 

H-Index

ประวัตินักวิจัย

 

1) ข้อมูลนักวิจัย

Card image

บันทึกข้อมูลครบถ้วน

70%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงผกา ภูยาดาว

p010

See Profile

2) ข้อมูลทั่วไปของนักวิจัย

2.1 ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • ตำแหน่างทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • สาขาวิชา : p010
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • H-Index :: 1
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ :: วิทยาการคอมพิวเตอร์

2.2 ข้อมูติดต่อ ( Contact )

 • ที่อยู่ : กรุงเทพ
 • เบอร์โทร : 0999922
 • วัน/เดือน/ปี เกิด : 5/1/2511
 • อีเมล์ : ---
 • Line ID : ---
 • web site : ---
อัพเดตข้อมูล

3) ผลงานทางวิชาการ

3.1) ประวัติการศึกษา

3.2) เอกสารประกอบการสอน

3.3) หนังสือ/ตำรา

 • วันที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ/ตำรา(Th) ชื่อหนังสือ/ตำรา (En) สำนักพิมพ์ จำนวนหน้า
  2565 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ john@example.com john@example.com
  2564 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ mary@example.com mary@example.com
  2563 Dooley Dooley july@example.com july@example.com
  ยืนยันข้อมูล แก้ไขข้อมูล เพิ่มข้อมูล หนังสือ/ตำรา

อัพเดตข้อมูล

4) ผลงานวิจัย

4.1) ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

 • ปีที่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

4.2) ผลงานวิจัยระดับชาติ

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

อัพเดตข้อมูล

5) การประชุมวิชาการ

5.1) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

5.2) การประชุมวิชาการระดับชาติ

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

อัพเดตข้อมูล

6) ผลงานอื่น ๆ

ุ6.1) ประสบการณ์การทำงาน

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

6.2) ตำแหน่งบริหาร

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

อัพเดตข้อมูล

7) เอกสารเพิ่มเติม/ภาพกิจกรรมประกอบ

 

...
...
...
...
...
...

เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล

 

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักศึกษามีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหาความรู้จากการวิจัย นำไปสู่การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อเกิดนวัตกรรม
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ