...

คณะอนุกรรมการวิจัยประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Faculty of Science and Technology , Phranakhon Rajabhat University

จำนวนผู้เยี่ยมชมStat-Counter.org

Card image cap
ฐาน TCI

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2

ฐานข้อมูล TCI เป็นฐานข้อมูลระดับชาติแห่งเดียวที่มีการรวบรวมข้อมูลบทความวิชาการไว้มากที่สุด นำเสนอหน่วย วัด คุณภาพวารสารไวอ้ยา่งหลากหลาย ไดแ้ก ่%Self Cites, Cited Half-life, Immediacy Index เป็นต้น แต่หน่วยวัดที่ ได้รับ ความนิยมใช้ในการพิจารณาวารสารหนี่งนำเสนอในบทความนี้ คือ ค่า Journal Impact factor และการจัดกลุ่ม

Someone famous in Source Title
Card image cap
ฐาน Scopus

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐาน Scopus , Q1 - Q4

Last updated 3 mins ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat.

Someone famous in Source Title
ค่า H-Index

คือดัชนีในการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งตั้งชื่อตามผู้คิดค้น คือ Professor Jorge E. Hirsch ซึ่งเป็นศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งซานดิอาโก้ h-index นี้ เป็นดัชนีที่เกิดจากการนำข้อจำกัดของ JIF มาประกอบการพิจารณาและนำเสนอดัชนีตัวใหม่ที่เชื่อว่ามีความเที่ยงตรงมากกว่า เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการประเมินผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ความหมายของ h-index h-index คือค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการอ้างถึง (Citations) กับลำดับของบทความที่ถูกอ้างถึง (Article Rank Number) โดยจำนวนการอ้างถึง ต้องมากกว่า หรือเท่ากับ ลำดับของบทความที่ถูกอ้างถึง (A scientist has index h if h of his N papers have at least h citations each, and the other (N-h) papers have no more h citations each.)

Last updated 3 mins ago

Card image

Journal Impact Factor (JIF) หรือ ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร หมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นจะได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี (A measure of the frequency with which the ‘average article’ in a journal has been cited in a particular year or period) โดยผู้ที่คิดค้น JIF คือ Dr. Eugene Garfield และ Irving H Sher แห่งสถาบัน ISI (Institute for Scientific Information) หรือ Thomson Reuters แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษ 1960 เพื่อใช้ดัชนีนี้ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน ISI

Someone famous in Source Title
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งหมดทุกโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ข่าว / กิจกรรม [ อ่านทั้งหมด... ]

 

ประกาศ/วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [ อ่านทั้งหมด... ]

ประกาศทุนวิจัย / แหล่งทุน [ อ่านทั้งหมด... ]

ผลงานอาจารย์

ผลงานนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ / รายงานความก้าวหน้างานวิจัย / โครงการบริการวิชาการ / อพ.สธ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมวิชาการ(Conferrence) / การรับบทความตึพิมพ์ในวารสาร (Journal) [ อ่านทั้งหมด... ]

 

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

โครงสร้างคณะอนุกรรมการวิจัยประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...
...
...
...
...
...

คลินิกให้คำปรึกษานักวิจัย

 

...
...
...
...
...
...

ดาวน์โหลดคำสั่ง / แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

...
...
...
...
...
...

เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล

 

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักศึกษามีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหาความรู้จากการวิจัย นำไปสู่การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อเกิดนวัตกรรม
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

Contact Me

A name is required.
An email is required.
Email is not valid.
A phone number is required.
A message is required.
Form submission successful!
To activate this form, sign up at
https://startbootstrap.com/solution/contact-forms
Error sending message!