...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Faculty of Science and Technology , Phranakhon Rajabhat University

จำนวนผู้เยี่ยมชม Stat-Counter.org

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ข่าว / กิจกรรม [ อ่านทั้งหมด... ]

ประกาศ/วิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [ อ่านทั้งหมด... ]

ประกาศทุนวิจัย / แหล่งทุน [ อ่านทั้งหมด... ]

ผลงานอาจารย์

ผลงานนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ / รายงานความก้าวหน้างานวิจัย / โครงการบริการวิชาการ / อพ.สธ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมวิชาการ(Conferrence) / การรับบทความตึพิมพ์ในวารสาร (Journal) [ อ่านทั้งหมด... ]

 

...
...
...
...
...
...
...

โครงสร้างคณะอนุกรรมการวิจัยประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...
...
...
...
...
...

คลินิกให้คำปรึกษานักวิจัย

 

...
...
...
...
...
...

ดาวน์โหลดคำสั่ง / แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

...
...
...
...
...
...

เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล

 

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักศึกษามีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหาความรู้จากการวิจัย นำไปสู่การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อเกิดนวัตกรรม
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

Contact Me

A name is required.
An email is required.
Email is not valid.
A phone number is required.
A message is required.
Form submission successful!
To activate this form, sign up at
https://startbootstrap.com/solution/contact-forms
Error sending message!