...

ประวัติและผลงานนักวิจัย

ยินดีต้อนรับ : ( )

Faculty of Science and Technology , Phranakhon Rajabhat University

ระบบสารสนเทศนักวิจัยประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1) ความเป็นมา

การรวบรวมข้อมูลนักวิจัยประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2) พันธะกิจ

1. จัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักศึกษามีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหาความรู้จากการวิจัย นำไปสู่การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อเกิดนวัตกรรม
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ


Researcher Dashboard

52

 

Articles

99

 

Publications

23

 

Citations

50

 

H-Index

ประวัตินักวิจัย

1) ข้อมูลนักวิจัย

Card image

บันทึกข้อมูลครบถ้วน (70%)

70%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัฐพงศ์ ส่งเนียม

p010

กลับเมนูหลัก

2) ข้อมูลทั่วไปของนักวิจัย

2.1 ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • ตำแหน่างทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 • H-Index :: 1
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ ::

2.2 ข้อมูติดต่อ ( Contact )

 • ที่อยู่ : ---
 • เบอร์โทร : 0990874433
 • วัน/เดือน/ปี เกิด : 10/5/2519
 • อีเมล์ : ---
 • Line ID : ---
 • web site : ---
อัพเดตข้อมูล

3) ผลงานทางวิชาการ

3.1) ประวัติการศึกษา

 • ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา ปริญญา ชื่อหลักสูตร(Th) ชื่อหลักสูตร(En) สาขาวิชา(Th) สาขาวิชา(En)
  2555 มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาเอก ปร.ด. Ph.D. เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
  2548 มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท วท.ม. Ms.C. วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science
  2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ปริญญาตรี วท.บ. Bs.C. วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science
  ยืนยันข้อมูล แก้ไขข้อมูล เพิ่มข้อมูล ประวัติการศึกษา

3.2) เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน

 • ปีที่ดำเนินการ ชื่อเรื่อง ระดับของตำแหน่งทางวิชาการขอผลงาน สาขาทที่ยื่่นขอ
  2565 การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบเชิงวัตถุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2567 เหมืองข้อมูล รองศาสตราจารย์  
  2570 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ศาสตราจารย์  
  ยืนยันข้อมูล แก้ไขข้อมูล เพิ่มข้อมูล เอกสารประกอบการสอน

3.3) หนังสือ/ตำรา

 • วันที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ/ตำรา(Th) ชื่อหนังสือ/ตำรา (En) สำนักพิมพ์ จำนวนหน้า
  2565 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ n/a 200
  2564 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ n/a 200
  2563 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง Internet of Things n/a 200
  ยืนยันข้อมูล แก้ไขข้อมูล เพิ่มข้อมูล หนังสือ/ตำรา

อัพเดตข้อมูล

4) ผลงานวิจัย

4.1) ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

 • ปีที่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

4.2) ผลงานวิจัยระดับชาติ

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

กลับเมนูหลัก

5) การประชุมวิชาการ (Conferrences)

5.1) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Natiaonal Conferrences)

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

5.2) การประชุมวิชาการระดับชาติ (Inter Natiaonal Conferrences)

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

กลับเมนูหลัก

6) ผลงานอื่น ๆ

ุ6.1) ประสบการณ์การทำงาน

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

6.2) ตำแหน่งบริหาร

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

กลับเมนูหลัก

7) เอกสารเพิ่มเติม/ภาพกิจกรรมประกอบ

 

...
...
...
...
...
...

เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล

 

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักศึกษามีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหาความรู้จากการวิจัย นำไปสู่การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อเกิดนวัตกรรม
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ