...

ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนักวิจัย

ยินดีต้อนรับ : ( )

Faculty of Science and Technology , Phranakhon Rajabhat University

My Dashboard

อัพเดตล่าสุดวันที่ : 10.03.2023

52

 

จำนวนนักวิจัย

99

 

จำนวนโครงการวิจัย

23

 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

50

 

H-Index

ข้อมูลนักวิจัยจำนวนทั้งหมด : 9 รายการ

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อนักวิจัย สาขาวิชา เบอร์โทร อีเมล์ ระดับการศึกษา View Edit Del
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฐพงศ์ ส่งเนียม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0990874433 siam2dev@gmail.com  remove_red_eye  mode_edit  clear
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหชาติ สรรพคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-544 sahachart@hotmail.com  remove_red_eye  mode_edit  clear
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนันญดา บัวเผื่อน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ - thananayada@hotmail.com  remove_red_eye  mode_edit  clear
4 นาย นัฐพงศ์ ส่งเนียม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0990874433 example@gmail.com ปริญญาเอก  remove_red_eye  mode_edit  clear
5 นาง กกก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร --- example@gmail.com ปริญญาตรี  remove_red_eye  mode_edit  clear
6 นาย รณกร รัตนธรรมมา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0990112121 ronangon@gmail.com ปริญญาโท  remove_red_eye  mode_edit  clear
7 นางสาว พวงผกา ภูยาดาว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0999922 puangpaka@gmail.com ปริญญาโท  remove_red_eye  mode_edit  clear
8 นาย พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 09933222 may@gmail.com ปริญญาโท  remove_red_eye  mode_edit  clear
9 นางสาว พนิดา แสนประกอบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง example@gmail.com ปริญญาโท  remove_red_eye  mode_edit  clear
รวมทั้งหมด :: 9   คน  

 

ข้อมูลโครงการวิจัยทั้งหมด : 2 รายการ

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย(Th) ชื่อโครงการวิจัย(Eng) หัวหน้าโครงการวิจัย วันที่เริ่มโครงการ งบประมาณที่ได้ ประเภทโครงการวิจัย แหล่งทุน View Edit Del
1 การพัฒนาระบบรู้จำภาพภาษามือสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินโดยใช้ฮิสโตแรมของแรงแบบผกผันตามแนวรัศมี Development of นัฐพงศ์ 2023-03-15 200000 โครงการวิจัยเดี่่ยว กองทุนวิจัย ม. พระนคร  remove_red_eye  mode_edit  clear
2 การพัฒนาระบบ Development of นัฐพงศ์ 2023-03-15 800000 ชุดโครงการ สกสว.  remove_red_eye  mode_edit  clear
รวมทั้งหมด :: 2  โครงการ  

 

 

 

 

ข้อมูลโครงการวิจัยทั้งหมด : 2 รายการ

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย(Th) ชื่อโครงการวิจัย(Eng) หัวหน้าโครงการวิจัย วันที่เริ่มโครงการ งบประมาณที่ได้ ประเภทโครงการวิจัย แหล่งทุน View Edit Del
1 การพัฒนาระบบรู้จำภาพภาษามือสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินโดยใช้ฮิสโตแรมของแรงแบบผกผันตามแนวรัศมี Development of นัฐพงศ์ 2023-03-15 200000 โครงการวิจัยเดี่่ยว กองทุนวิจัย ม. พระนคร  remove_red_eye  mode_edit  clear
2 การพัฒนาระบบ Development of นัฐพงศ์ 2023-03-15 800000 ชุดโครงการ สกสว.  remove_red_eye  mode_edit  clear
รวมทั้งหมด :: 2  โครงการ  

 

 

 

 

7) เอกสารเพิ่มเติม/ภาพกิจกรรมประกอบ

 

...
...
...
...
...
...

เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล

 

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักศึกษามีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหาความรู้จากการวิจัย นำไปสู่การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อเกิดนวัตกรรม
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ