...

ประวัติและผลงานนักวิจัย

ยินดีต้อนรับ : ( )

Faculty of Science and Technology , Phranakhon Rajabhat University

ระบบสารสนเทศนักวิจัยประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1) ความเป็นมา

การรวบรวมข้อมูลนักวิจัยประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2) พันธะกิจ

1. จัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักศึกษามีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหาความรู้จากการวิจัย นำไปสู่การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อเกิดนวัตกรรม
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ


Researcher Dashboard

52

 

Articles

99

 

Publications

23

 

Citations

50

 

H-Index

ประวัตินักวิจัย

1) ข้อมูลนักวิจัย

Card image

บันทึกข้อมูลครบถ้วน (70%)

70%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณกร รัตนธรรมมา

p010

กลับเมนูหลัก

2) ข้อมูลทั่วไปของนักวิจัย

2.1 ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • ตำแหน่างทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • H-Index :: 1
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ ::

2.2 ข้อมูติดต่อ ( Contact )

 • ที่อยู่ : กรุงเทพ
 • เบอร์โทร : 0990112121
 • วัน/เดือน/ปี เกิด : 1/1/2500
 • อีเมล์ : ---
 • Line ID : ---
 • web site : ---
อัพเดตข้อมูล

3) ผลงานทางวิชาการ

3.1) ประวัติการศึกษา

3.2) เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน

 • ปีที่ดำเนินการ ชื่อเรื่อง ระดับของตำแหน่งทางวิชาการขอผลงาน สาขาทที่ยื่่นขอ
  2565 การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบเชิงวัตถุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2567 เหมืองข้อมูล รองศาสตราจารย์  
  2570 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ศาสตราจารย์  
  ยืนยันข้อมูล แก้ไขข้อมูล เพิ่มข้อมูล เอกสารประกอบการสอน

3.3) หนังสือ/ตำรา

 • วันที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ/ตำรา(Th) ชื่อหนังสือ/ตำรา (En) สำนักพิมพ์ จำนวนหน้า
  2565 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ n/a 200
  2564 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ n/a 200
  2563 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง Internet of Things n/a 200
  ยืนยันข้อมูล แก้ไขข้อมูล เพิ่มข้อมูล หนังสือ/ตำรา

อัพเดตข้อมูล

4) ผลงานวิจัย

4.1) ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

 • ปีที่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

4.2) ผลงานวิจัยระดับชาติ

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

กลับเมนูหลัก

5) การประชุมวิชาการ (Conferrences)

5.1) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Natiaonal Conferrences)

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

5.2) การประชุมวิชาการระดับชาติ (Inter Natiaonal Conferrences)

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

กลับเมนูหลัก

6) ผลงานอื่น ๆ

ุ6.1) ประสบการณ์การทำงาน

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

6.2) ตำแหน่งบริหาร

 • ปีทีี่ทำวิจัย ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ
  2565 Doe john@example.com
  2564 Moe mary@example.com
  2563 Dooley july@example.com

กลับเมนูหลัก

7) เอกสารเพิ่มเติม/ภาพกิจกรรมประกอบ

 

...
...
...
...
...
...

เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล

 

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักศึกษามีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหาความรู้จากการวิจัย นำไปสู่การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อเกิดนวัตกรรม
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ